Шановні користувачі! З 01.10.2017 року розпочинає роботу нова версія сайту ВСП РК НУБіП України

Для переходу натисніть на посилання: RCNUBIP.ORG.UA

nubip-logo.png

mona.jpg

kmkdka_banner_facebook-330x106.png

lin.jpg

Національна гаряча лінія Національна дитяча гаряча лінія

Методична робота

Методичний кабінет ВСП «Рівненський коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України» є центром організації навчально-методичної та виховної роботи, визначає її напрями, форми і зміст.

Методичний кабінет здійснює свою діяльність за планом роботи на навчальний рік, затвердженим директором коледжу.

Керівництво методичним кабінетом здійснює Балдич Людмила Володимирівна, викладач економічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, Відмінник освіти України.

Організація методичної роботи у ВСП «Рівненський коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України» здійснюється відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про освіту», положення про методичний кабінет.

Методична робота у коледжі реалізується через діяльність педагогічної і методичної ради, циклових комісій, кураторів груп, заступників директорів із навчальної, виробничої, виховної роботи, керівників фізичного виховання тощо.

Методична рада – це постійно діючий, координуючий орган у структурі коледжу, який об’єднує висококваліфікованих компетентних фахівців. Саме методична рада визначає основні напрями методичної роботи коледжу; сприяє впровадженню прогресивних форм і методів навчання та виховання; планує заходи, спрямовані на удосконалення навчально-виховного процесу і підвищення якості підготовки спеціалістів; надає дієву допомогу щодо організації методичної та навчально-виховної роботи; здійснює контроль прийнятих рішень і заходів.

Основними завданнями функціонування методичної ради є:

- окреслення основних напрямів і шляхів удосконалення науково-методичної роботи коледжу на навчальний рік;

- координування роботи циклових комісій;

- сприяння вивченню, апробації та впровадженню освітніх технологій та інноваційних методик у освітній процес;

- винесення на розгляд та схвалення навчально-методичних матеріалів (підручників, посібників, методичних рекомендацій та вказівок щодо проведення занять і виховних заходів) для їх подальшого практичного застосування;

- створення умов для безперервного фахового підвищення кваліфікації, вияву творчого потенціалу та розвитку педагогічної компетентності викладачів коледжу.

У ВСП «Рівненський коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України» функціонує 7 циклових комісій – структурних навчально-методичних підрозділів, що проводять навчально-практичну, методичну, виховну роботу з однієї або кількох споріднених навчальних дисциплін.

1. Циклова комісія будівельних дисциплін

2. Циклова комісія гуманітарних дисциплін

3. Циклова комісія економічних дисциплін

4. Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін

5. Циклова комісія землевпорядних дисциплін

6. Циклова комісія програмування та інформаційних дисциплін

7. Циклова комісія юридично-соціальних дисциплін

Серед завдань циклової комісії визначальними є підвищення фахової та науково-методичної підготовки викладачів коледжу, розвиток їх педагогічної компетентності щодо проведення навчальної та виховної роботи; вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду в навчально-виховний процес; активізація самоосвітньої роботи викладачів щодо підвищення кваліфікації тощо.

Формами методичної роботи, що використовуються у коледжі є традиційні та інтерактивні.

Щодо традиційних форм методичної роботи у коледжі, дієвими є засідання методичної ради, циклових комісій; педагогічних читань щодо інтерактивних – організація та проведення науково-практичних конференцій, спільних засідань циклових комісій, навчально-методичних і практичних семінарів, майстер-класів, тренінгів тощо.

Упродовж 2010-2016 р. р. педагогічний колектив коледжу ефективно працював над науково-методичною проблемою: «Упровадження інновацій в організаційну та навчально-виховну діяльність коледжу».

Основними напрямами роботи над проблемою є:

- Формування банку даних з питань впровадження інноваційних технологій з метою підвищення науково-теоретичного рівня педагогічних працівників.

- Вивчення та узагальнення досвіду роботи викладачів, кураторів груп із впровадження інновацій у організаційну та навчально-виховну діяльність коледжу.

- Представлення досвіду та досягнень педагогічного колективу щодо впровадження інновацій у організаційну та навчально-виховну діяльність коледжу на освітянських форумах, конкурсі «Педагогічні інновації», майстер-класах, які проводить ДУ «НМЦ «Агроосвіта»; участь у Всеукраїнських науково-практичних конференціях.

- Підготовка доповідей та виступ на щорічних Педагогічних читаннях у коледжі;

- Відвідування виставок аграрного профілю з метою вивчення інновацій, що мають перспективне впровадження в галузі.

Так коледж з 2003 р. бере участь у освітянських виставках, рівень яких на сьогоднішній день є міжнародним, викладачі готують роботи для участі у конкурсі з номінацій та виступи на семінари. Зазвичай коледж бере участь у двох освітянських форумах «Інноватика в сучасній освіті» та «Сучасні заклади освіти». За результатами участі у конкурсах коледж отримав одну бронзову, одну срібну, вісім золотих медалей та тричі ставав лауреатом конкурсу першого ступеня.

Конкурсна комісія високими нагородами відзначила інноваційну спрямованість діяльності коледжу, упровадження та застосування інноваційних педагогічних технологій у навчальному процесі та діяльність вищого навчального закладу щодо підвищення якості підготовки фахівців, інновації у використанні інформаційно-комунікаційних технологій, упровадження здоров’я збережувальних інноваційних технологій у освітній процес та системи компетенцій майбутніх фахівців, застосування «хмарних технологій», упровадження інноваційних підходів в систему екологічної освіти та пошуково-дослідницькі підходи у вивченні навчальних дисциплін, впровадження сучасних інформаційних систем, технічних засобів навчання та рішень в освітню практику.

Нагороди коледжу засвідчують високий творчий потенціал педагогічного колективу, професійну компетентність викладачів та наявність обдарованих та креативних педагогів у колективі коледжу.

Щорічно викладачі коледжу беруть участь у конкурсі «Педагогічні інновації», який організовано ДУ «НМЦ «Агроосвіта», на участь у конкурсі «Педагогічні інновації» викладачі коледжу представляють до 80 методичних робіт та близько 20 робіт художньо-естетичної творчості. Результати участі педагогічних працівників коледжу у конкурсі «Педагогічні інновації» наведено у таблиці.

Результати участі педагогічних працівників коледжу у конкурсі «Педагогічні інновації» ДУ «НМЦ «Агроосвіта»

№ 3/пРік участі у виставціКількість поданих методичних робіт на конкурс «Педагогічні інновації»/обмін досвідомКількість робіт, які зайняли призові місця конкурсу «Педагогічні інновації»Кількість учасників майстер-класів, семінарівМісце коледжу за результатами методичної роботи
1.2011-2012 н. р. 41/4524IV
2.2012-2013 н. р. 60/3447III
3.2013-2014 н. р. 8225IV
4.2014-2015 н. р. 6846I
5.2015-2016 н. р. 7436I

40 викладачів коледжу впродовж 2006-2016 років за щорічну участь у виставці педагогічного досвіду впродовж 10 років занесені до Книги пошани ДУ «НМЦ «Агроосвіта».

З метою вивчення, узагальнення та поширення кращого педагогічного досвіду, педагогічних освітніх інновацій, удосконалення методичної роботи, виявлення творчих, обдарованих педагогів проводяться майстер-класи, семінари-практикуми, семінари-аукціони педагогічних ідей, педагогічні семінари. Щорічне проведення на базі ДУ «НМЦ «Агроосвіта» таких заходів, в яких беруть участь як лектори і викладачі коледжу, з питань підвищення професійної майстерності, обумовлюють інноваційний нестандартний підхід до вирішення ряду завдань, у тому числі в контексті досліджуваних тем:

Креативність педагога як складова компетентності сучасного викладача;

Інноваційні підходи до організації курсового і дипломного проектування;

Інформаційно-методичне забезпечення самостійної роботи студентів;

Юридична консультація як ефективний засіб підвищення мотивації самостійної роботи студентів;

Методологічні засади інноватики інтегрованого навчання;

Формування мотивації пізнавальної діяльності, творчої ініціативи і активності у студентів під час проведення бінарних занять;

Активізація навчальної діяльної діяльності студентів інноваційними методами і прийомами під час проведення бінарних занять з хімії і біології;

Використання Інтернет-ресурсів для застосування інновацій у практичному навчанні, в організації самостійної роботи студентів;

Електронне портфоліо викладача – представлення інновацій у педагогічній діяльності щодо використання міждисциплінарних зв’язків;

Створення персонального сайту викладача як інноваційного інструменту.

Лекторами майстер-класів і семінарів стали 27 педагоги коледжу.

При методичному кабінеті коледжу функціонує Школа молодого викладача. За участю методичного кабінету проводяться обласні методичні об’єднання викладачів, щорічна атестація педагогічних працівників коледжу, конкурси.

За ініціативи директора коледжу Корсуна Я.П. у 2017 році проводиться конкурс «Лідер коледжівської освіти». Визначатимуть кращих педагогічних працівників у шести номінаціях та кращого студента.

1. Завідувач відділення – лідер коледжівської освіти;

2. Голова циклової комісії – лідер коледжівської освіти;

3. Викладач – лідер коледжівської освіти;

4. Куратор навчальної групи – лідер коледжівської освіти;

5. Завідувач кабінету (лабораторії) – лідер коледжівської освіти;

6. Керівник гуртка – лідер коледжівської освіти;

7. Студент року – лідер коледжівської освіти.